الف) حقوق مدنی:
1- قانون مدنی در نظم حقوقی كنونی - دكتر ناصر كاتوزیان
2- تست قانون مدنی - میترا ضرابی
3- تست قانون مدنی - دكتر محمد حسین شهبازی
4- كتاب اعمال حقوقی و وقایع حقوقی - دكتر ناصر كاتوزیان
5- جزوه حقوق مدنی دکتر محمد حسین شهبازی - از سری جزوات موسسه دادآفرین
6 - جزوه حقوق مدنی 3دکتر محمد حسین شهبازی - از سری موسسه دادآفرین
7 - قواعد عمومی قراردادها - دکتر سید حسین صفایی
 
ب) آئین دادرسی مدنی:
1- دوره سه جلدی بنیادین آئین دادرسی مدنی - دكتر عبدالله شمس
2- ادله اثبات دعوی - دكتر عبدالله شمس
3- تست آئین دادرسی مدنی - امیر كمالوند- انتشارات دادآفرین
4- قانون آئین دادرسی مدنی و قانون اجرای احكام مدنی
5- جزوه اجرای احكام دكتر عبدالله شمس
6- کتاب کمک حافظه آیین دادرسی مدنی انتشارات دور اندیشان
7- ساده ساز آیین دادرسی مدنی - آقای فرشید فرحناکیان
 
چ) حقوق تجارت:
1- قانون تجارت در نظم حقوق كنونی - دكتر دمیرچیلی و حاتمی و قرائی
2- تست قانون تجارت -فرشید فرحناكیان
3- قوانین خاص از جمله قانون بازار اوراق بهادار، انتشار اوراق مشارکت و اداره تصفیه ،  صدور چک و تجارت الکترونیکی و لایحه اصلاحی قانون تجارت جدید و ...
4 - شرکتهای تجارتی ج 1 و 2 دکتر ربعا اسکینی
5- ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته دکتر ربعا اسکینی
 
د) اصول فقه:
1- اصول فقه - دكتر ابوالحسن محمدی
2- تست اصول فقه - دكتر محمد حسین شهبازی
3- تست اصول فقه - دكتر اسدالله لطفی
4- جزوه اصول فقه  - دکتر محمد حسین شهبازی - از سری جزوات موسسه داد آفرین
5- اصول فقه دانشگاهی - مولف شب خیز
 
ر) حقوق جزای عمومی و اختصاصی :
1- حقوق جزای اختصاصی1و  2 و 3 دكتر حسین میرمحمد صادقی
2- حقوق جزای عمومی ج 1و 2 دکتر محمد علی اردبیلی چاپ جدید بر اساس قانون مجازات مصوب 1392
3- تست حقوق جزای اختصاصی  رضا شكری
4- شرح قانون مجازات اسلامی  رضا شكری و قادر سیروس( با توجه به اصلاحات قانون مجازات مواد 499 به بعد از این کتاب مطالعه شود )
5- مجموعه محشی قانون مجازات اسلامی - دكتر ایرج گلدوزیان ( چاپ جدید بر اساس قانون جدید )
6- جزوه حقوق جزای عمومی و اختصاصی دکتر ساولانی  از جزوات موسسه دادآفرین
7- کتاب کمک حافظه حقوق جزای عمومی و اختصاصی انتشارات دور اندیشان چاپ جدید 92
8- قوانین خاص  مثل : قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتنشا و اختلاس و کلاهبرداری -قانون جرایم نیروهای مسلح - قانون مبارزه با پولشویی -  قوانین راجع به مواد مخدر - قانون جرایم رایانه ای - قانون تجارت الکترونیکی و قانون تجارت ( قسمت جرایم و مجازات ها ) و...
9 - قانون مجازات جدید مصوب 1392

ز) آئین دادرسی كیفری:

1- آئین دادرسی كیفری - دكتر محمدعلی خالقی ( ترجیحا آخرین چاپ ).
2- قانون آئین دادرسی كیفری
3- قانون تشكیل دادگاه های عمومی انقلاب مصوب 1373 و اصلاحی 1381 (معروف به لایحه دادسرا) بهمراه آئین نامه های آن
4- آرای وحدت رویه جدید
۵ - تست آیین دادرسی کیفری -  رضا شکری
6- قوانین خاص و متفرقه
 مجموعه آزمون های وکالت سنوات اخیر حتما مطالعه شود